• Послуги

 • Чи хочете Ви пропонувати та надавати послуги з організаційного розвитку?
  Так
 • Дані

 • Контактна особа
  Левченко Віталій Васильович
 • Повна назва організації
  Приватне підприємство
 • Форма власності
  приватна власність
 • Контактний телефон
  (050)487-79-77, (067)614-79-37
 • Ви звідки?
  Україна
 • Населений пункт
  м. Запоріжжя
 • Опис організації
  Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ПРИМА Аудит» зареєстроване Виконавчим комітетом Запорізької міської ради № 1 103 120 0000 001974 від 15.07.2002 р. Приватному підприємству «Аудиторська фірма «ПРИМА Аудит» Аудиторською палатою України згідно рішення від 08.08.02 р. № 112 видано свідоцтво № 2984 про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності. Свідоцтво чинне до 21.05.2017 року.
  Інформація про керівництво ПП «АФ «ПРИМА Аудит»:
  - директор (засновник) – Левченко Віталій Васильович, освіта вища економічна (Запорізький національний технічний університет), сертифікат аудитора серії А № 005243 від 30.05.02.
  Перелік послуг, які надає ПП "Аудиторська фірма "ПРИМА Аудит":
  1. Завдання з надання впевненості
  1.1. Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.
  1.2. Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.
  1.3. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:
  • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту);
  • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей;
  • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління;
  • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу;
  • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем управління персоналом;
  • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій);
  • оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підприємств;
  • оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління;
  • оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);
  • оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;
  • економічні експертизи (у тому числі судова за наявності відповідної атестації судового експерта);
  • оцінка вартості активів (у тому числі незалежна за наявності кваліфікаційного свідоцтва оцінювача);
  • оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;
  • оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;
  • здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;
  • перевірка прогнозної фінансової інформації;
  • інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

  2. Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг
  2.2. Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.
  2.3. Завдання з підготовки фінансової інформації.

  3. Інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), визначені Законом України "Про аудиторську діяльність"
  3.1. Ведення бухгалтерського обліку.
  3.2. Складання фінансових звітів.
  3.3. Відновлення бухгалтерського обліку.
  3.4. Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:
  • обрання облікової політики;
  • встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;
  • організація бухгалтерського обліку;
  • консолідація фінансової звітності;
  • трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;
  • інші види консультацій з питань обліку та звітності.
  3.5. Консультації з питань системи внутрішнього контролю.
  3.6. Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.
  3.7. Складання податкових декларацій та звітів.
  3.8. Консультації з питань застосування інформаційних технологій.
  3.9. Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:
  • правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;
  • організаційне забезпечення управління - структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;
  • інформаційного забезпечення управління - консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообороту, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо;
  • управління грошовими потоками, інвестиційної політики.
  3.10. Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо).
  3.11. Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів.
  3.12. Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.
  3.13. Інші види аудиторських послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати

 • Роботи
  Визначення потреб
  Зовнішня оцінка
  Фінансовий аудит
  Організація заходів
  Бухгалтерський облік
  Дослідження
  Інформаційний супровід
  Фасилітація/модерація заходів
  Фасилітація внутрішньої оцінки