Увійти Зареєструватися

Вхід до Вашої сторінки

Логін
Пароль *
Запам'ятати мене

Пакетні пропозиції

Тренінг "Підвищення спроможності регіональних НУО щодо здійснення закупівель"

Мета тренінгу: ознайомлення з основними засадами та змінами у здійсненні закупівель в Україні та в проектах Глобального Фонду у 2015-2016 роках.

Тренінг «Ефективна комунікація зі ЗМІ»

Мета тренінгу:

Збільшення поінформованості цільових аудиторій про ситуацію у сфері ВІЛ/СНІДу та підвищення професійного рівня висвітлення проблематики ВІЛ/СНІД у ЗМІ та під час важливих подій. Ефективне використання медіапростору для фокусування уваги громадськості на головних та пріоритетних аспектах епідемії ВІЛ/СНІД в Україні. Ознайомлення з основними методами ефективної комунікації та позиціонування Мережі, створення позитивного іміджу ВІЛ-позитивних активістів, ефективне позиціонування Координаційної ради Мережі.

Тренінг з підготовки команди соціальних працівників Луганського обласного відділення Мережі «Соціальна робота з найуразливішими верствами населення в контексті ВІЛ/СНІД та туберкульозу»

Мета тренінгу: Удосконалення навичок соціальної роботи в сфері ВІЛ/СНІДу, ТБ команди Луганського обласного відділення Всеукраїнської мережі ЛЖВ.

Тренінг «Організація роботи з профілактики інфекційних хвороб (ВІЛ/СНІД, ЗПСШ, гепатити) в місцях позбавлення волі».

Мета тренінгу: ознайомлення з ефективною моделлю впровадження профілактичної роботи в місцях позбавлення волі.

Тренінг «Впровадження ефективного поведінкового втручання «Project Start» для осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі»

Ефективне поведінкове втручання «Project Start»» - програма зменшення ризику інфікування ВІЛ/ЗПСШ/гепатитами для осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі. Включає у себе індивідуальну роботу з клієнтом (у виправній установі та після звільнення), спрямовану на зміну поведінки на менш ризиковану. Клієнт-орієнтований підхід та посилена переадресація робить цю методику унікальною у своєму роді, та дозволяє здійснити комплексний вплив у «перехідний» період, який є найбільш ризикованим, в плані соціальної адаптації.

«Школа консультантів по роботі з наркозалежними»

Мета тренінгу: допомогти фахівцям - практичним психологам, соціальним працівникам та працівникам, які займаються психопрофілактикою та психологічною реабілітацією наркозалежних, глибоко усвідомити основні принципи, цілі, мету, завдання, соціальні нормативи у сфері превентивної допомоги та реабілітації наркозалежних та комплексну технологію організації психологічної реабілітації наркозалежних.

Тренінг «Особливості здійснення психосоціального супроводу ВІЛ-позитивних внутрішньо переміщених осіб».

 • Мета тренінгу: формування навичок роботи з ВІЛ-позитивними внутрішньо переміщеними особами, які постраждали в результаті бойових дій, з приділенням особливої уваги роботі з пост-травмою.

 

«Особливості здійснення психосоціального супроводу ВІЛ-позитивних внутрішньо переміщених осіб»

Мета тренінгу: формування навичок роботи з ВІЛ-позитивними внутрішньо переміщеними особами, які постраждали в результаті бойових дій, з приділенням особливої уваги роботі з пост-травмою.

Консультаційні послуги з питань підготовки до міжнародного аудиту

Як правило, міжнародний аудит є обов’язковою передумовою для  отримання організацією гранту на реалізацію проекту від відомого міжнародного донора. Таким чином, успішне проходження даного аудиту є дуже важливим для організації та може бути забезпечене лише за умови проведення певних «підготовчих» заходів:

 • упорядкування організаційної (управлінської) структури в НУО,
 • налагодження надійної та дієвої системи документообігу в НУО,
 • документування всіх застосовуваних організацією правил/політик/процедур,
 • тестування та підвищення ефективності системи внутрішнього контролю в організації,
 • перевірка наявності та належного оформлення первинних документів по здійсненим в минулих періодах операціям,
 • тестування (за необхідності – внесення відповідних змін ) системи бухгалтерського обліку на предмет її відповідності вимогам бухгалтерського та податкового законодавства України,
 • підготовка до переходу на застосування МСФЗ та надання бухгалтеру практичних консультацій в складанні звітності з використанням даної концептуальної основи.

Спеціалісти нашої компанії надають послуги з усього комплексу вищезазначених підготовчих заходів (як окремо, так і в сукупності), результатом чого є успішне проходження НУО міжнародного аудиту. 

Консультаційні послуги з питань податкового, бухгалтерського, кадрового, господарського, цивільного законодавства, законодавства про працю та ін.

 

Будь-яка НУО в Україні є юридичною особою і в своїй діяльності зобов’язана керуватися нормами/вимогами чинного законодавства України. Враховуючи всю складність/багатогранність законодавства, а також частоту внесення змін до нього, керівництво НУО досить часто зіштовхується з необхідністю отримання поради/заключення з боку незалежного («зовнішнього») спеціаліста (консультанта). Особливу актуальність це набуває в світлі необхідності досить частого використання організаціями в своїй діяльності послуг залучених  експертів (укладання угод ЦПХ), «тимчасових» працівників, працівників на виконання окремих обов’язків, звільнення закупівель товарів (робіт, послуг) за деякими проектами/угодами/донорами від нарахування ПДВ, безоплатної роздачі товарів (послуг) певним категоріям населення, використання підзвітних готівкових коштів «нештатними» працівниками організації і т.п.

Наша компанія має великий досвід в наданні для НУО кваліфікованих консультаційних послуг з вищезгаданих та інших питань, які дали змогу керівництву наших клієнтів уникнути негативних наслідків (в тому числі й фінансових) як для організації в цілому, так і для її посадових осіб. 

 

Консультаційні послуги з питань аналізу існуючого в НУО пакету внутрішніх документів

Наявність в НУО задокументованих політик та процедур, які регулюють діяльність організації, дає можливість сподіватися на прийняття потенційними донорами позитивного рішення при вирішенні питання про виділення гранту (або ж про продовження співпраці донора з НУО). При цьому, базуючись на нашому досвіді співпраці з НУО, ми можемо стверджувати, що досить часто такі внутрішні документи є або неповними (тобто, вони не охоплюють всіх аспектів діяльності організації), або ж «застарілими» (тобто, в них не враховуються зміни законодавства та умов діяльності організації). Крім того, як відомо, іноді вимоги донорів до НУО під час реалізації проекту протирічать (або, принаймні, не зовсім відповідають) нормам чинного законодавства України (зокрема, законодавства про охорону праці і ін.). Тому, досить часто НУО вимушені обирати між відповідністю вимогам місцевого законодавства (зменшуючи таким чином власні шанси на отримання гранту на реалізацію того чи іншого проекту) та виконанням специфічних вимог донорів (наражаючись таким чином на небезпеку застосування штрафних санкцій та ін.). В даній ситуації ми пропонуємо  послуги з аналізу суті та змісту існуючого в НУО пакету внутрішніх документів на предмет їх відповідності вимогам чинного законодавства України, а також специфічним вимогам донорів, які надають (планують надавати) гранти для НУО на виконання спеціальних проектів. За результатами аналізу ми надаємо Звіт з переліком рекомендованих нами змін до існуючих внутрішніх документів, а також за необхідності - з проектами нових  положень/інструкцій/мануалів/політик.

Узгоджені процедури стосовно функціонування системи внутрішнього контролю, відповідності діяльності НУО вимогам податкового та іншого законодавства України

В деяких випадках (на вимогу існуючих чи потенційних донорів організації або ж за ініціативи її керівництва) в НУО виникає необхідність в виконанні незалежними («зовнішніми») спеціалістами певних процедур, направлених на тестування ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, відповідності діяльності НУО вимогам податкового та іншого законодавства України. За результатами виконання таких узгоджених процедур спеціалісти нашої компанії формують Звіт про виконання робіт, в якому в порядку пріоритетності перераховуються виявлені нами недоліки функціонування системи внутрішнього контролю, зауваження щодо ведення обліку та складання звітності, порушення вимог чинного законодавства (податкового та ін.) України, міститься чітке посилання на статті (пункти) чинного законодавства України, яке було порушене, а також надаються детальні рекомендації по усуненню виявлених недоліків/невідповідностей.

Аудит фінансової звітності НУО згідно вимог чинного законодавства України (за П(С)БО України)

 Досить часто обов’язковою умовою донорів на надання для НУО гранту є проведення аудиту фінансової звітності «загального призначення». При цьому, як свідчить наш досвід, в деяких випадках донора не влаштовує лише сама фінансова звітність (Баланс на звітну дату та Звіт про фінансові результати за звітний період) – окрім цього, від НУО вимагається також і  надання стислих Приміток (розкриттів) до такої звітності. Ми надаємо організації як послуги з аудиту фінансової звітності «загального призначення», так і консультаційні послуги з підготовки фінансової звітності і таких Приміток (опису основних принципів ведення обліку та складання звітності НУО та ін.). 

За результатами аудиту, окрім Звіту незалежного аудитора з висловленням думки про достовірність фінансової звітності НУО, ми надаємо керівництву організації також Управлінський лист (Лист керівництву), в якому в порядку пріоритетності перераховуються виявлені нами недоліки функціонування системи внутрішнього контролю, зауваження щодо ведення обліку та складання фінансової звітності, порушення вимог чинного законодавства (податкового та ін.) України, а також надаються детальні рекомендації по усуненню виявлених недоліків/невідповідностей.

Послуги з аудиту фінансової звітності НУО «загального призначення» надаються нами  у відповідності до міжнародних стандартів аудиту (ISA), виданих Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC) через Комітет з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (IAASB).

 

Аудит фінансової звітності за проектом згідно умов угоди з Донором про надання Гранту

Наша компанія має великий досвід в аудиті фінансової звітності НУО за окремими проектами, складеними у відповідності до вимог угод з донорами про надання грантів. Як відомо, практично кожен донор висуває свої специфічні вимоги як до складання фінансової звітності за проектом, так і до аудитора (аудиторських процедур). Таким чином, наявність в аудитора теоретичних знань та практичних навичок з дотримання (виконання) різноманітних вимог донорів до аудитора (аудиторської перевірки) є запорукою того, що Аудиторський звіт за «проектною» фінансовою звітністю НУО буде прийнятий донором та, відповідно, організація матиме змогу продовжувати успішне виконання проекту. Спеціалісти нашої компанії мають успішний досвід роботи з наступними донорами (детально ознайомлені з їх вимогами до аудиторів та проведення аудиторських перевірок):

 • The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, 
 • The EltonJohn AIDS Foundation,
 • International Organization for Migration,
 • Swedish International Cooperation Agency (Sida),
 • Swiss Confederation,
 • Royal Danish Ministry of Foreign Affairs,
 • Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC),
 • European Commission,
 • The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
 • ін.

Окрім цього, обов’язковою вимогою деяких донорів є не лише надання Звіту незалежного аудитора по такій фінансовій звітності НУО, а й участь аудиторів в підсумкових зустрічах (присутніми на яких, в тому числі, є або безпосередньо представники донора, або ж його «локальні агенти») та/або участь в «конференц-колах» зі співробітниками донорів або їх представників (представництв). Ми маємо досвід не лише в «формальному» проведенні аудиту фінансової звітності за проектами, але й в презентації його результатів керівництву НУО та представникам донорів.

Розробка пакету внутрішніх документів для НУО

Наявність в НУО задокументованих політик та процедур, які регулюють діяльність організації, дає можливість сподіватися на прийняття потенційними донорами позитивного рішення при вирішенні питання про виділення гранту (або ж про продовження співпраці донора з НУО). Як відомо, іноді вимоги донорів до НУО під час реалізації проекту суперечать (або, принаймні, не зовсім відповідають) нормам чинного законодавства України (зокрема, законодавства про охорону праці та ін.). Тому, досить часто, НУО вимушені обирати між відповідністю вимогам місцевого законодавства (зменшуючи таким чином власні шанси на отримання гранту на реалізацію того чи іншого проекту) та виконанням специфічних вимог донорів (наражаючись таким чином на небезпеку застосування штрафних санкцій та ін.). Для вирішення даної проблеми особливо актуальним стає розробка «правильних» внутрішніх документів, які б, з одного боку, задовольняли вимоги донорів (як існуючих, так і потенційних) НУО, а з іншого – відповідали нормам чинного українського законодавства. 

<<  1 2 [34 5  >>